Photoshop CS3 無料講座サイト


ようこそPhotoshop CS3 無料講座サイトへ。
top > 選択目次

選択範囲メニュー6

選択範囲を拡張
選択範囲を拡張を選択して、自動選択ツールオプションで指定した許容範囲値内のすべての隣接ピクセルを含めます。

選択範囲を拡張

近似色を選択
近似色を選択を選択して、隣接したピクセルだけではなく、許容範囲内のすべての画像ピクセルを含めます。

近似色を選択


inserted by FC2 system