Photoshop CS3 無料講座サイト


ようこそPhotoshop CS3 無料講座サイトへ。
top > 選択目次

選択範囲メニュー8

選択範囲を保存、選択範囲を読み込む
選択範囲を保存します。
次の選択範囲を例にします。

  1. 「選択範囲」メニューから「選択範囲を保存」をクリックします。選択範囲を変形
  2. 名前を付けて「OK」ボタンをクリックして保存します。
  3. 選択範囲を解除します。
  4. 選択範囲を保存した名前をリストから選択し「OK」ボタンをクリックします。
  5. 保存した選択範囲が読み込まれます。

inserted by FC2 system